Polityka prywatności

Polityka Prywatności http://www.e-bmwshop.pl/

 

Bawaria Motors Sp. z o.o.

Siedziba:

 ul. Czerniakowska 47

       00-715 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 Al. Krakowska 5

                                                                05-090 Falenty

NIP: 5262794848, REGON: 015830460, KRS 0000220037

 

Postanowienia Ogólne:

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów

b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego

c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie

d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

 1. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Kod/Miasto/Kraj/Telefon/E-mail oraz w przypadku firm: Firmę/NIP.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl  lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

Bawaria Motors Sp. z o.o.

 Al. Krakowska 5

05-090 Falenty

 

 Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy http://www.e-bmwshop.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5. Sklep internetowy http://www.e-bmwshop.pl/  wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) stałe;

b) analityczne;

c) zewnętrzne.

 1. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika

tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 3. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach ( aby zapoznać się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej):

przeglądarka Chrome

przeglądarka Firefox

przeglądarka Internet Explorer

przeglądarka Opera

 

 1. W celu usunięcia konta Klienta można:

 

a) Wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres Administratora;

b) Przesłać zgłoszenie na adres: Bawaria Motors Sp. z o.o., Al. Krakowska 5 ,05-090 Falenty.

 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 2. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 3. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 4. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników ma Administrator lub wybrani pracownicy sklepu, z zastrzeżeniem pkt poniżej.
 5. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl lub poprzez numer telefonu: 22 250 60 00.
 3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
 5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
 6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
 7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 30.07.2014 roku.